เปลี่ยนภาษา


สินค้าและบริการ หน้าหลัก / สินค้าและบริการ

กากเนื้อปาล์มเมล็ดใน

เป็นกากที่ได้มาจากการบีบเมล็ดในของปาล์ม ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้