เปลี่ยนภาษา


สินค้าและบริการ หน้าหลัก / สินค้าและบริการ

กะลาปาล์ม

กะลาปาล์ม คือ ส่วนที่ติดกับเนื้อเมล็ดใน ได้มาจากกระบวนการกะเทาะเมล็ดใน กระบวนการผลิต สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ